دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نقش و کارکردهای بسیج

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نقش و کارکردهای بسيج

پيشرفت تکنولوژی و پيچيدگی های ناشی از توسعه ی علوم مختلف از يک سو و تعامل و ارتباط نزديک مؤلفه های مختلف زندگی اجتماعی از سوی ديگر، بعضاً مشکلاتی را به همراه آورده که محيطی کاملاً متفاوت با آنچه در قرون گذشته وجود داشته را به تصوير کشيده است.
عليرغم تمام دستاوردهای علمی، فنی و فرهنگی که تمدن جديد به ارمغان آورده، مشکلات زندگی اجتماعی تشديد و نحوه اداره حکومت ها نيز با مشکل مواجه گرديده و دستخوش تحولات اساسی شده است. اگر تا چند قرن گذشته تهديدات عمده محدود به سلاحهای سبک و متعارف می شد و انواع جنگ ها محدود به برخوردهای احتمالاً خونين فيزيکی می گرديد، امروز سخن از تهديدات هسته ای، ميکروبی، بيولوژيکی، بيوتروريسم، بيوتکنولوژيکی، ليزری، صوتی و .... به ميان آمده است.
گستردگی و تنوع تهديدات جديد وضعيتی را بوجود آورده که حتی کشورهای صاحب قدرت در صورت مواجه شدن با آن قادر نيستند با بکارگيری تمام توان خود و صرف هزينه های فوق العاده، امنيت خود را برقرار نمايند.
اين در حاليست که اين کشور ها با ورود به ساير عرصه ها، نوع متفاوتی از توانمندی ها را حاصل کرده اند که بدون کمترين زد و خورد فيزيکی اهداف خود را تعقيب می نمايند. اين نوع اقدامات در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و ساير جنبه های اجتماعی برخی جوامع رسوخ يافته اند که در يک حرکت تدريجی و بعضاً پنهانی می تواند به راحتی منافع کشورهای مختلف را مورد هدف قرار دهند.
اينجاست که نقش کمی و کيفی حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از منافع کشور ها آشکار می گردد، به اين معنا که ملتی می تواند مقتدرانه عمل نمايد که از حمايت مردمی قوی تر و حضور کمی و کيفی بيش تر مردم خود در ابعاد زمينه های مختلف برخوردار باشد و اين موضوعی است که در کشورهايی مانند جمهوری اسلامی ايران که امکان دسترسی به تجهيزات و تکنولوژی جديد را در حد کشورهاي پيشرفته ندارند از اهميت فوق العاده ای برخوردار می گردد، به گونه ای که تقريباً حضور کمی و کيفی و هوشيارانه ی ملت ها به راحتی اين نقيصه را جبران می نمايد.
بنابرأين به نظر می رسد تنها راه رقابت در اين کشمکش جهانی متوسل شدن به اراده و عزم مردمی است و اين نکته ای است که به بهترين شکل ممکن در جمهوری اسلامی ايران با عنوان بسيج و با ويژگی های منحصر به فرد خود که برتری فوق العاد های را به بسيج مردمی در کشور ايران بخشيده محقق و متبلور گشته است، زيرا وجود اين وي‍ژگی ها مجموع های را فراهم نموده که با اتکا به قدرت الهی و اعتقاد به باور های اسلامی قادر است در هر صحن های که ضرورت داشته باشد اعم از نظامی، فرهنگی، امنيتی، سياسی، اجتماعی و حتی اقتصادی وارد عمل گردد.
بنابرأين می توان برأی اين حضور ارزشمند دو نقش عمده را قائل شد که هر يک خود دارأی زيرمجموعه های جداگانه می باشد.
الف- نقش و کارکرد نظامی
قبلاً توضيح داده شد که فلسفه ی اوليه ی تشکيل بسيج استفاده از توان بالای نيرو های مردمی در دفاع از انقلاب و دستاورد های آن بوده است، اما بتدريج و با کشف ساير توانمندی های اين نيروی عظيم، کارکرد های جديدی برأی بسيج مطرح گرديد که در سه بخش کلی قابل بررسی است.
1- نقش بازدارندگی
در اين رابطه قبل از هر چيز بايد به اهميت نقش بسيج در جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و بکارگيری نيرو های مردمی و تجهيز و پشتيبانی آنان به عنوان مأموريت اصلی بسيج پرداخت، يعنی استفاده از تمام منابع که در بسيج به طور عمده بر مبنای مشارکت مردمی استوار است.
با توجه به اينکه در يک برداشت کلی ازتعاريف بازدارندگی، «بکارگيری کليه ی منابع و امکانات ممکن و قابل دسترس برأی جلوگيری از بروز هرگونه تهديد نسبت به من

دفعات مشاهده: 2580 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر