دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

بررسی شاخص های فرهنگ و تفکر بسيج در اقشار بسيج

چکيده: «بسيج انقلاب اسلامی ايران بيش از آنکه دارای سازمان رزمی مشخص باشد‌، دارای يک فرهنگ و تفکر است که شالوده اصلی آن را تشکيل می‌دهد‌. موضوع اين پژوهش بررسی شاخصهای فرهنگ و تفکر بسيج است‌، محقق برای آسيب شناسی اين فرهنگ‌، ابتدا فرهنگ و تفکر بسيج راتعريف کرده‌، سپس يک مدل مطلوب مبتنی بر فرمايشات حضرت امام خمينی (‌ره‌) و حضرت آيت الله خامنه‌ای (‌مدظله‌) ‌از فرهنگ و تفکر بسيج ترسيم می‌کند تا بر اساس اين مدل مطلوب وضعيت موجود را شناسايی کند و نقاط قوت و ضعف اين فرهنگ را نشان دهد‌. درنهايت محقق پيشنهاد می‌کند برای ارتقاء وضعيت موجود بايد برنامه‌ريزی شود تا همه شاخصهای مورد بررسی در اين تحقيق به حد مطلوب سوق داده شود‌.»
با توجه به اينکه بسيج انقلاب اسلامی ايران بيش از آنکه دارای سازمان رزمی مشخص باشد دارای فرهنگ و تفکر است و شالوده اصلی سازمان بسيج را همين فرهنگ و تفکر تشکيل می‌دهد‌، در تبيين فرهنگ و تفکر بسيج و ويژگيهای آن نظريه‌های مختلفی ارائه شده است که در راس آن فرمايشات حضرت امام خمينی (ره‌) و حضرت آيت الله خامنه‌ای قرار دارد‌. ايشان بسيج را يک فرهنگ معرفی نموده که در بين مردم ايران قرار دارد و ريشه در باورهای انقلابی‌، اسلامی و ملی ايران دارد‌.
حضرت امام (ره) نيز فرمايشات مبسوطی دارند که در مجموع شاخصهای فرهنگ و تفکر بسيج را می توان از آن استنباط نمود‌. ممنوعيت‌، شجاعت‌، ولايت‌، آگاهی و شناخت‌، دشمن شناسی‌، حريت از شاخصهای اين فرهنگ و تفکر محسوب می‌شود‌.
محقق سعی کرده است در اين پژوهش شاخصهای فرهنگ و تفکر بسيج در اقشار مختلف بسيج را مورد بررسی قرار دهد و عوامل آسيب‌زای آن را شناسايی کند‌. برای آسيب شناسی ابتدا مدل مطلوب از فرهنگ و تفکر بسيج ارائه می‌شود، سپس بر اساس مدل مطلوب وضعيت موجود شناسايی شده، به آسيب شناسی از فرهنگ و تفکر بسيج پرداخته شده است .
پژوهشگر ضرورت پرداختن به موضوع فرهنگ وتفکر بسيج را بر اساس خلاء زير بيان کرده است:
نبود يک مدل مطلوب (‌جامع و مانع‌) از شاخصهای فرهنگ و تفکر بسيج‌؛ به رغم آنکه فرهنگ و تفکر بسيج سالهاست که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مع‌هذا هنوز يک تعريف جامع و مانع از آن استخراج نشده است که بتوان آن را به صورت مکتوب معرفی کرد به همين دليل پژوهشگر اين موضوع را برای تحقيق انتخاب می‌کند‌.
روش پژوهشگر در اين بررسی توصيفی و تحليلی است که برای جمع‌آوری اطلاعات‌، توصيف و تحليل اطلاعات از اين روش استفاده می‌کند در ضمن به منظور تهيه ابزار اين پژوهش‌، طرح يک تحقيق اکتشافی را نيز در آن لحاظ نموده که درآن ضريب اعتبار و روايی ابزار پژوهش را محاسبه کرده است‌.
جامعه‌آماری محقق در اين بررسی 1000 نفر از بسيجيان عضو بسيج دانش‌آموزی‌، دانشجويی و کارگری و ادارات بوده است که پس از جمع‌آوری اطلاعات در کل 957 پرسشنامه مربوط به فرهنگ تفکر بسيج در اقشار مذکور، مورد ارزيابی قرار گرفته است‌.
محقق همچنين در اين پژوهش به علت محدوديت‌های اطلاعاتی از جمله عدم دست‌يابی به مشخصات آزمودنيها از روش نمونه‌گيری تصادفی استفاده نکرده و از روش نمونه‌گيری غير تصادفی خوشه‌ای بهره برده است‌.
واحدهای نمونه در اين طرح از ميان اعضای اقشار بسيج دانش‌آموزی مناطق انتخاب شدند. توزيع اين مناطق به نحوی بود که اقشار دانش‌آموزی از تمامی مناطق شهری شمال‌، غرب‌، جنوب‌، مرکزی و شرق در نمونه حضور داشته باشند، تا احتمال سوگيری به حداقل رسانده شود‌. همچنين بسيجيان مربوط به بسيج دانشجويی از چهار

دفعات مشاهده: 2467 بار   |   دفعات چاپ: 279 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر